TH | EN

*ปรัชญา : เกษตรเพื่อชีวิต (Agriculture for Life) *พันธกิจ : มุ่งผลิตบัณฑิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 พัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนและความเป็นเลิศสู่สากล *วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรจากท้องถิ่นสู่สากล

วิดิโอที่น่าสนใจ

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร แนะนำสำนักวิชา ...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด


Topic

อยากได้ทำแนะนำในการทำโรงเรือนเพาะเห็ด - โดยคุณ เพาะเห็ด, วันที่ 08/12/2555
วิธีใช้ปุ๋ย น้ำฮีโร ซันไคโตซาน - โดยคุณ วิธีใช้ปุ๋ย, วันที่ 08/12/2555
อยากได้พันธ์กล้วยหอมคับ - โดยคุณ ขอนแก่น, วันที่ 08/12/2555