TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > ต้อนรับคณะจาก JICA และ Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับคณะจาก JICA และ Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) และหัวหน้าหน่วยวิจัยกุ้ง (ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม) และนักวิจัยหน่วยวิจัยกุ้ง ให้การต้อนรับ Mr. Satochi Chikami และ Mr. Yoshihiro Shimizu จาก JICA และ Associate Professor Toshimasa Yamamoto และ Mr Seiichi Tsumura จาก Okayama University of Science ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในการทำวิจัย

ประกาศวันที่ : 15/03/2556