TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และวิชาเอกประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 9

นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และวิชาเอกประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 9

จากงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และวิชาเอกประมง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นประเภท Outstanding Performance ในหัวข้อ Protein recovery of threadfin bream (Nemipterus bleekeri) by-products using pH-shift method นำเสนอโดยนางสาวอณิสรา หมัดอารี และนางสาวอรนิภา วรประโยชน์ นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวเรื่อง ผลของชนิดและสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะรูปร่างและอัตราการลอยน้ำของอาหารปลานิล โดยนางสาววิภารัตน์ เรืองชุม และ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ วิชาเอกประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์ประมงครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน จาก 8 สถาบัน การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบต่อไปในอนาคต
ประกาศวันที่ : 26/02/2557