TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น

           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวสุวรักษ์ วงษ์โท นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การประมง) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปทำงานวิจัยในหัวข้อ “Genetic Selection Program for Shrimp” ณ. Tokyo University of Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Tokyo University of Marine Science and Technology โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

 

   

ประกาศวันที่ : 10/11/2557