TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2

         นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 (2nd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology) ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โดยนักศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1.       นายชยันต์ ยอดธรรมรัตน์ วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของรังสีแกมมาต่อพัฒนาการของยอดหน้าวัวในสภาพปลอดเชื้อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.       นายธีรยุทธ เหล้หวัน วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของปริมาณน้ำตาลต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธ์ต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3.       นายภานุพงศ์ รัญดร วิชาเอกพืชศาสตร์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง อิทธิพลของสาร EMS ต่อความมีชีวิตรอดของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

4.       นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแกม วิชาเอกประมง หลักสูตรเกษตรศาสตร์ นำเสนอเรื่อง ผลของการใช้สารสกัดจากหัวกุ้งในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสีของปลานิลแดง โดยมี อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

1.       นางสาวอนุสรา เอี้ยวงามดี และนางสาวปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอเรื่อง ผลของการใช้อัลตราซาวน์ต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ มีการนำเสนอภาคบรรยายทั้งสิ้น 19 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 26 เรื่อง ซึ่งนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล จากรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่

1.       รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแกม

2.       รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ได้แก่ นายภานุพงศ์ รัญดร

3.       รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีมาก ได้แก่นางสาวอนุสรา เอี้ยวงามดี และนางสาวปาตีเม๊าะ หะมิมะดิง

ประกาศวันที่ : 31/03/2558