TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดี  กับอาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น  สาขาการเกษตร  ประจำปีการศึกษา  2557   จำนวน  2  รางวัล  ได้แก่

1. อาจารย์ดีเด่น  ด้านการเรียนการสอน  ระดับดี    ได้แก่  ผศ.ดร.  ปิยะพงค์  โชติพันธุ์

2. อาจารย์ดีเด่น  ด้านการบริการวิชาการ  ระดับดี  ได้แก่  ผศ.ดร.  สถาพร  ดิเรกบุษราคม

 

ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย อาจารย์ดีเด่น  สาขาการเกษตร  ประจำปีการศึกษา  2557  

 

 

 

ประกาศวันที่ : 06/08/2558