TH | EN
หน้าหลัก > ผลงานเด่น > นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน ‪‎R2M

นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน ‪‎R2M

 

 

       ทีม JFC  นักศึกษาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน ‪‎R2M   การประกวดแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย    โดยมีสมาชิกในกลุ่ม คือ นางสาวยุพาวดี ภาวรมาศ นางสาวธรรษณัญต์ กำพลวรรณ และ นางสาวกาณิสา สุขพล  เป็นการต่อยอดงานวิจัย “ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดเลือกเชื้อแคมโพโลแบคเตอร์” โดย อาจารย์ ดร. สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ  สำนักวิชาสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์  นักศึกษาเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร จาก ผศ.ดร. วัลลา  ตันตโยธัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ​

      โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market -R2M)” เป็นโครงการที่จะผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมไปจนถึงการเข้าสู่ตลาด นอกจากนั้นผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรง ภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นที่ก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ และสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้เป็นจุดแข็งที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการสร้างประโยชน์

 

ประกาศวันที่ : 15/01/2559