TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 โดย ผศ.ดร.ปิยะพงค์  โชติพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยกำหนดให้ทุกรายวิชามีการเรียนการสอนแบบ Active Learning จึงได้มีการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Active Learning     จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและความรู้ด้านการสอนแบบ Active Learning โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning; PBL) รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดการสอนบางวิชาแบบ PBL และเป็นคณะทำงาน “โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คู่มือ Project-Based Learning; PBL    (เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์)

 

ประกาศวันที่ : 28/08/2558