TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

 

                     

     ด้วยโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมปลายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์นี้ในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้น หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตร ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะจัดให้มีการตอบคำถามจำนวน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ซึ่งจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนดีที่สุด 10 ทีมเข้าสู่รอบตัดสิน โดยคำถามจะครอบคลุมเนื้อหาทางอุตสาหกรรมเกษตรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (ร้อยละ 50) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (ร้อยละ 50) ซึ่งคำถามจะแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. เคมีอาหารและโภชนศาสตร์  2. ความปลอดภัยและจุลชีววิทยาอาหาร 3. การแปรรูปอาหาร 4. พันธุศาสตร์และชีวสนเทศศาสตร์ 5. เทคโนโลยีชีภาพทางจุลชีววิทยาการหมักและอุตสาหกรรม 6. เทคโนโลยีชีวภาพทางชีววิทยากระบวนการ  ทั้งนี้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตร ส่วนรางวัลจะแบ่งเป็นลำดับที่ 1-3 (มีเงินรางวัลและประกาศนียบัตร) และชมเชย 2 รางวัล (มีประกาศนียบัตร) 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 
เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2ทีม โดย แต่ละทีมจะมีสมาชิกทีมละ 3 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนเดียวกัน
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัครประกวดแข่งขันฯ
2.สมัครทาง E-mail หรือ Fax ตามเอกสารที่แนบให้
3.ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขันก่อนการแข่งขัน
4.หมดเขตรับสมัคร วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 (รับจํานวนจํากัด)
 
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 เงินรางวัล จํานวน 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จํานวน 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร
 
 
 
 
ดาวน์โหลดโครงการและแบบฟอร์มรับสมัคร
ประกาศวันที่ : 29/08/2559