TH | EN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรม > สืบสานการทำนาวิถีถิ่นใต้

สืบสานการทำนาวิถีถิ่นใต้

                 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสงค์จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม ในการทำนาแบบท้องถิ่นของภาคใต้   เช่น  การเตรียมกล้า  การปักดำ  รวมไปถึงการทำขวัญข้าวในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว  โดยการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก และควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการบูรณาการองค์ความรู้พื้นถิ่นกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของสำนักวิชา ได้มีการทำกิจกรรมทำร่วมกัน อีกทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “สืบสานการทำนาวิถีถิ่นใต้” โดยมีกิจกรรมการทำนาแบบท้องถิ่นใต้ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2560 และการทำขวัญข้าวในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าว (กิจกรรมจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน 2560)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, เด็ก, กางเกง, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่    >>>>  Facebook  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศวันที่ : 08/05/2560