TH | EN

ผลงานเด่น

นักวิจัย มวล. คิดค้นบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่ วันที่ : 30/09/2558
อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ : 06/08/2558
ผลงาน ผศ. ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเหรียญทองงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ วันที่ : 31/05/2558
ผลงาน ผศ. ดร. นฤมล มาแทน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเหรียญทองงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ วันที่ : 16/09/2558
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลและเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 วันที่ : 31/03/2558
นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล ที่ 3 (Third Prize) ในงาน 2014 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Student Project Competition ณ ประเทศใต้หวัน วันที่ : 10/11/2557
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปทำงานวิจัย ณ. ประเทศญี่ปุ่น วันที่ : 10/11/2557
อาจารย์สาขาการเกษตรดีเด่น ปีการศึกษา 2556 วันที่ : 27/05/2557
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และวิชาเอกประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 9 วันที่ : 26/02/2557
การนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโดยนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย วันที่ : 17/10/2556
หน้า :  < 1 2 3 >