วิธีบรรจุภาพและภาพพื้นหลังลงในเอกสาร
ข้อมูลภาพที่สามารถแสดงผลได้ด้วยคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการแสดงผล (format) ที่หลากหลาย  เช่น รูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายเหล่านี้ ถ้านำมาใช้กับการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เนต ก็จะสร้างปัญหา เนื่องจากผู้อ่านเอกสารหรือผู้ผลิต browser จำเป็นต้องเตรียมซอฟท์แวร์ที่สามารถอ่านข้อมูลภาพหลากหลายรูปแบบเหล่านี้  นอกจากนี้รูปแบบการแสดงผลบางแบบเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ผลิต ข้อมูลภาพ Bitmap และ Tag Image File มีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องเสียเวลาอ่านข้อมูลนาน
Netscape สามารถแสดงผลข้อมูลภาพได้เพียง 2 format คือ JPEG และ GIF ดังนั้นถ้าภาพต้นฉบับที่อยู่ใน format อื่น จะต้องแปลงให้เป็น JPEG หรือ GIF ก่อน ยกเว้นข้อมูลภาพที่เป็น Bitmap สามารถแปลงเป็น JPEG ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วย

วิธีบรรจุภาพลงในเอกสาร HTML ทำได้ดังนี้

  1. เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบรรจุภาพ
  2. เลือกปุ่ม Image จาก Toolbar หรือคำสั่ง Image จากเมนู Insert
  3. เลือกตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลด้วยปุ่ม Choose File (ข้อมูลภาพอาจอยู่ใน hard disk ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ (local file) หรืออยู่บนเครือข่ายก็ได้ ในกรณีที่ภาพอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต ให้ระบุตำแหน่งด้วย URL)
  4. ระบุคุณสมบัติที่จำเป็นในหน้าต่าง Image Properties
  5. ในกรณีที่ต้องการแก้ไขคุณสมบัติของภาพ เลื่อนเมาส์ไปวางบนภาพแล้วกดเมาส์ปุ่มขวา เลือกแถบคำสั่ง Image Properties เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Image Properties อีกครั้ง จากนั้นจึงแก้ไขคุณสมบัติเป็นค่าที่ต้องการ

คุณสมบัติของภาพ (Image Properties)